Dodaj do ulubionych Startuj z nami Logowanie Rejestracja

Szybkie linki

Regulamin świadczenia usług reklamowych

I. DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym dokumencie wyrażania mają następujące znaczenie:

  1. Spawacz.pl - oznacza Securo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , ul. Rokity 8 60-195 Poznań wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000331686.

  2. Portal Spawacz.pl- oznacza zorganizowaną platformę pod adresem: www.spawacz.pl, umożliwiającą dostęp do własnych i światowych zasobów Internetu, a także platformy elektroniczne umożliwiające przeprowadzanie operacji handlowych przez Internet w systemie on-line.

  3. Dział Reklamy Multimediów Securo- oznacza zespół osób uprawnionych do przyjmowania zleceń reklamowo-promocyjnych od Zleceniodawców.

  4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin wraz załącznikami.

  5. Cennik - oznacza dokument określający cenę poszczególnych Usług Reklamowych na serwisach będących własnością Securo.

  6. Specyfikacja Techniczna Reklam - oznacza dokument określający techniczne warunki Emisji oraz Formę Reklamy stanowiący integralną część Regulaminu.

  7. Reklama - oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.

  8. Usługi Reklamowe - oznaczą świadczenia o charakterze promocyjno-marketingowym, realizowane przez Securo na stronach Portalu, które są własnością Securo, zgodnie z Regulaminem.

  9. Forma Reklamy - oznacza określoną pod względem technicznym formę prezentacji przekazu reklamowego w Portalach Securo.

  10. Emisja - oznacza jednorazowe wyświetlenie reklamy na stronie WWW, na której jest umieszczona.

  11. Umowa - oznacza umowę na Usługi Reklamowe Securo.

  12. Zleceniodawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nie mający osobowości prawnej, która zleca Securo działania o charakterze promocyjno-marketingowym.

  13. Zlecenie Reklamowe - oznacza dokument w formie pisemnej, określający warunki Umowy. Zlecenie Reklamowe stanowi ofertę (art. 66 k.c.), chyba, że z jego treści lub postanowień Regulaminu wynika, że w określonym przypadku Zlecenie stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji (art. 72 k.c.). Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Securo oznacza zawarcie Umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.

  14. Modyfikacja Zlecenia Reklamowego - oznacza zmianę ustalonych terminów lub miejsc emisji Reklam, nie powodującą zmniejszenia wartości Zlecenia Reklamowego ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji.

  15. Zmiana Zlecenia Reklamowego - oznacza wszelkie zmiany wykraczające poza zmiany określane jako Modyfikacja Zlecenia Reklamowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Dział Reklamy Multimediów przyjmuje Zlecenia Reklamowe na warunkach Regulaminu dokonane w formie pisemnej, poprzez przesłanie prawidłowo i w całości wypełnionego formularza Zlecenia Reklamowego, określającego rodzaj zamawianej Reklamy, ilość i czas Emisji, lokalizację w Portalu Securo oraz wszystkie pozostałe warunki zamawianego rodzaju Reklamy.

 2. Zlecenie Reklamowe podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji Zleceniodawcy. W przypadku pierwszego Zlecenia Reklamowego na rzecz Securo Zleceniodawca zobowiązany jest ponadto do dostarczenia następujących dokumentów: aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz decyzję o nadaniu numeru NIP.

 3. W przypadku, gdy Zleceniodawca jest podmiotem gospodarczym, działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Zlecenie Reklamowe musi ponadto zawierać imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej.

 4. Zlecenie Reklamowe powinno być opatrzone pieczęcią Zleceniodawcy.

 5. Wszelkie oświadczenia Securo i Zleceniodawcy uważa się za dokonane z zachowaniem formy pisemnej, jeżeli nastąpiły w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

  1. przez złożenie pisma w siedzibie drugiej Strony w dacie potwierdzenia jego przyjęcia,

  2. przez wysłanie listem poleconym,

  3. przez wysłanie telefaksu w dacie potwierdzenia jego dotarcia do adresata.

III. ZAWARCIE UMOWY
 1. Zlecenie Reklamowe stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Securo.

 2. Zlecenie Reklamowe musi zostać doręczone do siedziby Securo najpóźniej 3 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji.

 3. Zlecenie Reklamowe, które zostanie doręczone w terminie późniejszym niż określony w ust. 2 powyżej stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.. Postanowienia ust. 4 poniżej stosuje się odpowiednio.

 4. Pisemne potwierdzenie przez Securo Zlecenia Reklamowego dokonane poprzez doręczenie Zleceniodawcy oświadczenia o przyjęciu wypełnionego formularza Zlecenia Reklamowego z potwierdzeniem rodzaju zamawianej Reklamy, jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

 5. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy (Zlecenia Reklamowego) może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Securo.

IV. MODYFIKACJA ZLECENIA I ANULOWANIE ZLECENIA
 1. Securo gwarantuje Zleceniodawcy prawo do Modyfikacji Zlecenia Reklamowego na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Zmiana Zlecenia Reklamowego wykraczająca poza definicję Modyfikacji Zlecenia Reklamowego jest równoznaczna z anulowaniem Zlecenia Reklamowego przez Zleceniodawcę.

 3. Oświadczenie o Modyfikacji Zlecenia Reklamowego powinno zostać dostarczone do Securo nie później niż na 5 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. Securo przyjmie taką ofertę w miarę istniejących możliwości.

 4. W przypadku braku możliwości realizacji zmodyfikowanego Zlecenia Reklamowego, Zleceniodawca może według własnego wyboru zrezygnować z Modyfikacji Zlecenia reklamowego albo odstąpić od Umowy. Takie odstąpienie od Umowy jest równoznaczne z anulowaniem Zlecenia Reklamowego za zapłatą kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.

 5. Warunkiem skutecznego anulowania Zlecenia Reklamowego jest doręczenie Securo w formie pisemnej oświadczenia o anulowaniu Zlecenia Reklamowego.

 6. Za anulowanie Zlecenia Reklamowego uważa się:

  1. niedostarczenie kreacji materiałów reklamowo-promocyjnych do zamieszczenia w Portalu Securo co najmniej na 3 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, lub

  2. dostarczenie kreacji materiałów reklamowo-promocyjnych niezgodnych z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej Reklam, później niż na 3 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji.

 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.

 8. Zlecenie Reklamowe może być anulowane w całości wyłącznie w formie pisemnej:

  1. nie później niż na 14 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji bez skutków w postaci powstania zobowiązania do zapłaty kary umownej wobec Securo,

  2. później niż na 14 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, z zastrzeżeniem powstania prawa Securo do naliczenia kary umownej w wysokości:

a) 30% wartości brutto Zlecenia Reklamowego jeżeli anulowanie Zlecenia Reklamowego nastąpiło w okresie między 13 a 7 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji,

b) 50% wartości brutto Zlecenia Reklamowego jeżeli anulowanie Zlecenia Reklamowego nastąpiło w okresie między 6 a 3 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji,

c) 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego jeżeli anulowanie Zlecenia Reklamowego nastąpiło na mniej niż 3 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji.

 1. W przypadku anulowania części Zlecenia reklamowego dokonanego przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, postanowienia ust. 8 pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio w stosunku do anulowanej części Zlecenia Reklamowego.

V. WARUNKI EMISJI
 1. Securo samodzielnie decyduje o zawartości Portalu i ogólnym stylu prezentacji Reklam oraz o polityce Reklam.

 2. Securo zastrzega sobie prawo do odmowy emisji Reklam, w szczególności Reklam niezgodnych z jej stylem lub wobec których istnieć będzie podejrzenie o niezgodność zawartych treści ze stanem faktycznym i obowiązującym w RP prawem.

 3. Zleceniodawca odpowiada za zgodność materiałów reklamowych z obowiązującym w RP prawem, a w szczególności z przepisami dotyczącymi reklamy w mediach audiowizualnych. Zleceniodawca oświadcza, w odniesieniu do dostarczanych przez siebie Materiałów Reklamowych, że:

a) materiały reklamowe nie posiadają wad prawnych;

b) materiały reklamowe nie są przedmiotem zastawu ani innego obciążenia;

c) materiały reklamowe nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych ani praw osobistych;

d) posiada prawa autorskie, w tym prawa do publikacji materiałów reklamowych;

e) posiada wszelkie prawa do użytkowania znaków towarowych, nazw i sloganów wykorzystanych w materiałach reklamowych;

f) posiada wszelkie prawa do wizerunku osób przedstawianych w materiałach;

g) materiały reklamowe nie naruszają prawa, dobrych obyczajów oraz ich publikacja nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji.

 1. Zleceniodawca oświadcza ponadto, że z tytułu zamieszczania materiałów reklamowych Securo nie będzie zobowiązane do zapłaty wynagrodzeń na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych, płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

 2. W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę oświadczeń, o których mowa w pkt. 3 i/lub 4 powyżej lub ich niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym, Zleceniodawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu oraz zobowiązuje się do naprawienia w całości poniesionej przez Securo szkody.

 3. Securo nie odpowiada za treść emitowanych Reklam.

 4. Materiały reklamowe zgodne ze Specyfikacją Techniczną Reklam dla zamawianej Formy Reklamy powinny być dostarczone Securo najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji. W przypadku dostarczenia materiałów reklamowych:

  1. w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, lub

  2. w formie niezgodnej ze Specyfikacją Techniczną Reklam dla zamawianej Formy Reklamy,

Securo zastrzega sobie prawo do uznania Zlecenia Reklamowego za anulowane przez Zleceniodawcę albo realizacji Zlecenia Reklamowego, wraz wprowadzeniem zmian w planie emisji, w znaczeniu i z konsekwencjami określonymi w par. IV pkt. 6 i 7.

 1. Reklamy na stronach Serwisu Securo powinny się wyraźnie odróżniać od pozostałych elementów graficznych stron Portalu Securo i związanych bezpośrednio z jego układem graficznym. Reklamy nie mogą naśladować, ani w żaden sposób symulować elementów Portalu Securo. Securo zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania emitowanych Reklam słowami: "reklama", "sponsor serwisu", "promocja", itp., o ile Dział Reklamy Multimediów uzna to za uzasadnione.

 2. Materiał reklamowy dostarczony przez Zleceniodawcę powinien być dokładnie opisany poprzez podanie nazwy Zleceniodawcy, przedmiotu kampanii oraz numeru Zlecenia.

 3. Securo zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania Emisji Reklam bez podania przyczyny jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treść, forma lub treść strony docelowej jest sprzeczna z prawem, narusza prawa osób trzecich, bądź w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia pkt. 3 lub 4 powyżej, albo gdy jest sprzeczna z linią programową lub interesem Securo.

VI. REKLAMACJA
 1. W przypadku nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania materiału reklamowego z winy Securo , Securo zobowiązuje się do powtórnego wyemitowania materiału reklamowego w ustalonym pisemnie ze Zleceniodawcą terminie.

 2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania materiału reklamowego z winy Securo, jeżeli nie zawiadomi Securo pisemnie o wadach Emisji w terminie 14 dni od ustalonego terminu zakończenia Emisji lub zalega z płatnościami za Usługi Reklamowe Securo.

 3. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z Usług Reklamowych Securo.

 4. Securo udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

 5. Zleceniodawca zrzeka się niniejszym dochodzenia rekompensaty w innej formie.

VII. ZASADY PŁATNOŚCI
 1. Cennik stanowi integralną część Regulaminu.

 2. Cennik nie uwzględnienia podatku VAT.

 3. Wszystkie koszty związane z obowiązującymi w RP podatkami pokrywa Zleceniodawca.

 4. Securo zastrzega sobie prawo do modyfikacji Cennika bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie Zleceniodawców, chyba że odrębna umowa zawarta z Zleceniodawcą lub jego przedstawicielem określi obowiązek powiadamiania o takiej zmianie.

 5. Securo zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny Usług Reklamowych Securo w przypadku realizacji specyficznych Zleceń Reklamowych.

 6. Ceny Reklam ustala się według Cennika obowiązującego w dniu wystawienia Zlecenia Reklamowego, chyba że treść Zlecenia Reklamowego stanowi inaczej.

 7. Securo ma prawo do żądania przedpłaty na poczet należnego mu wynagrodzenia przed realizacją danego Zlecenia Reklamowego.

 8. Faktury będą wystawiane przez Securo zgodnie z obowiązującym prawem polskim, bez podpisu odbiorcy, na co Zleceniodawca wyraża zgodę, w terminie:

  1. do 7 dni od ustalonego terminu zakończenia Emisji przewidzianego w Zleceniu Reklamowym,

  2. do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w przypadku nie wyemitowania całości wartości Zlecenia Reklamowego wyemitowanego w tym miesiącu. Pozostała część wartości Zlecenia Reklamowego zostanie rozliczona na podstawie faktury VAT wystawionej do 7 dni od terminu zakończenia Emisji.

 9. W przypadku braku terminowych wpłat za wystawione przez Securo faktury, Securo przysługują za opóźnienie odsetki ustawowe.

 10. Jednocześnie w przypadku braku terminowych wpłat za faktury, Securo zastrzega sobie prawo wstrzymania Emisji oraz prawo do odstąpienia od Zlecenia Reklamowego w całości lub w części, a Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Securo kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.

 11. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Securo

 12. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują wobec Securo za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zleceń Reklamowych.

VIII. SIŁA WYŻSZA
 1. Securo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umów (Zleceń Reklamowych), jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

 2. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Securo zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę i zaproponować, o ile będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy Emisji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2010 roku.

 2. Securo zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.

 3. Regulamin, oświadczenia i Umowy podlegają prawu polskiemu.

 4. Specyfikacja Techniczna Reklam stanowi integralną część Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu albo oświadczeń albo Umów rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Securo.

 7. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Zleceniodawcę w trakcie trwania Umowy zawartej przed datą wprowadzenia Regulaminu, Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Securo wygasa, chyba że Emisja została rozpoczęta przed zmianą Regulaminu a w takim przypadku Emisja będzie prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.

 

Regulamin wersja PDF